พันธกิจ

  1. มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
  2. ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
  3. สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชากรสู่สังคม
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติให้ดำรงสืบไป
  6. ส่งเสริมกิจกรรมให้บริการและคืนประโยชน์แก่สังคม
  7. เสริมสร้างการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
  8. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสังกัดทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการอย่างต่อเนื่อง