หลักสูตร

    3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต          รวมตลอดหลักสูตร   145  หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต โดยได้ศึกษารายวิชาต่างๆ
ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
  1)  กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิต      6 หน่วยกิต
  2)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      2 หน่วยกิต
  3)  กลุ่มวิชานวัตกรรมและผู้ประกอบการ      4 หน่วยกิต
  4)  กลุ่มวิชาพลศึกษา      2 หน่วยกิต
  5)  กลุ่มวิชาภาษา     12 หน่วยกิต
  6)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      4 หน่วยกิต

 

ข.  หมวดวิชาชีพเฉพาะ    109 หน่วยกิต
  1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    21 หน่วยกิต
  2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม    26 หน่วยกิต
  3)  กลุ่มวิชาชีพบังคับ    56 หน่วยกิต
  4)  กลุ่มวิชาชีพเลือก      6 หน่วยกิต

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต