บุคลากร

1)  อาจารย์มกร                    ลักขณา           ประธาน

2)  อาจารย์วีนัส                    ทัดเนียม          กรรมการ

3)  ผศ.มานพ                        พิพัฒหัตถกุล     กรรมการ

4)  อาจารย์สุรชัย                   จึงจตุพรชัย       กรรมการ

5)  อาจารย์ทรงธรรม               เหล่าสุวรรณ      กรรมการ