ผศ.มกร ลักขณา

 

Information

รูป                                                                      ผศ.มกร   ลักขณา

 

 

 

 

 

Education

วศ.บ.(เครื่องกล),มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วศ.ม.(เครื่องกล),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

Fields of interest