ผศ.ดร.มานพ

 

Information

รูป                                                                      ผศ.ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล

 

 

 

 

 

Education

วศ.บ.(เครื่องกล),มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วศ.ม.(เครื่องกล),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

Fields of interest

 

International publication

 

1.Somchai Wongwises & Manop Pipathattakul. (2005, August). Flow pattern, pressure drop and void fraction of two-phase gas–liquid flow in an inclined narrow annular channel. Experimental Thermal and Fluid Science. 30(4): 345-354

2.Manop Pipathattakul, Omid Mahian, Ahmet Selim Dalkilic, Somchai Wongwises. (2014, September). Effects of the gap size on the flow pattern maps in a mini-gap annular channel. Experimental Thermal and Fluid Science. V:57: 420-424

3.Manop Pipathattakul, Prayoon Surin and Jessada Wongon. “Surface Modification of Sisal Fibres by Ultrasonic Field”, Key Engineering Materials, Vol. 728, pp. 283-288,

4.Manop Pipathattakul, Prayoon Surin and Jessada Wongon. “Influence of Fibre Orientation on Mechanical Properties of 2D Sisal Fibre Woven Reinforced Polymer Composites”, 13th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Udonthani, Thailand, 1-4 December 2016

 

National publication

 

 • มานพ พิพัฒหัตถกุล และ วีนัส ทัดเนียม. (2554, สิงหาคม). “ผลกระทบของความเร็วรอบที่มีต่อสมรรถนะปั๊ม” วารสารวิชาการปทุมวัน. 1(1), หน้า59 –
 • มานพ พิพัฒหัตถกุล, จารุณี เข็มพิลา และธราพงษ์ โคตรแปร. (2554, กันยายน). “ประสบการณ์ในการสร้างและทดสอบเครื่องผลิตน้ำแข็งที่ใช้ระบบทำความเย็นแบบดูดซับจากพลังงานแสงอาทิตย์” วารสารวิชาการปทุมวัน. 1(2), หน้า49 –
 • มานพ พิพัฒหัตถกุล และ มกร  ลักขณา. (2555, มกราคม). “การวิเคราะห์มิติและการหาสหสัมพันธ์สำหรับเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง” วารสารวิชาการปทุมวัน. 2(3), หน้า27 –
 • มานพ พิพัฒหัตถกุล. (2555, กุมภาพันธ์). “การปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศและการใช้พัดลมดูดอากาศอย่างไรให้ประหยัดไฟ” Web site ของนิตยสาร Energysaving media http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=55&cno=2900
 • Manop Pipathattakul, Makorn Lakkana and Surachai Chungchatupornchai “A study of heat transfer characteristics of double pipe heat exchanger with twisted tape inserts” Pathumwan Academic Journal, 3(6) January-April 2013, pp. 1-10
 • Manop Pipathattakul and Venus Thadniam “Comparison performance of the axial flow pump with and without screw axle” EIT Research and Development Journal, 24(3), January-April 2013, pp. 41-47
 • Manop Pipathattakul and Venus Thadniam “Effect of screw axle angles on performance of the axial flow pump” The 27th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand 16-18 October 2556, pp.239
 • Manop Pipathattakul “Humidity control in air – conditioning by hot gas from condenser” EIT Research and Development Journal, 25(1), January-March 2014, pp. 103-112
 • Manop Pipathattakul, Songtam Laosuwan and Chatchai Plengsaard “Empirical Correlations for Predicting Electric Power of Centrifugal Pump” Pathumwan Academic Journal, 4(9) January-April 2014, pp. 1-10
 • Manop Pipathattakul “Applications of Hot Gas from Condenser for Humidity Control in Air – Conditioning” The 28th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand 15-17 October 2014, pp.304
 • Manop Pipathattakul, Songtam Laosuwan, Manus Sriswat and Witoon Obrom “EFFICIENCY ENHANCEMENT OF THE AXIAL FLOW PUMP BY SCREW AXLE AND COATING” EIT Research and Development Journal, 26(3), July-September 2015, pp. 43-52
 • มนัส ศรีสวัสดิ์, วิฑูรย์ อบรม, มานพ พิพัฒหัตถกุล และ ทรงธรรม เหล่าสุวรรณ (2558). การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการติดตั้งเพลาสกรูและเคลือบผิวเครื่องสูบน้ำแบบไหลตามแนวแกน, การประชุมวิชาการข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558, 6-7 สิงหาคม 2558 รัชดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร, IE Network Conference 2015, หน้า 146
 • Manop Pipathattakul, Prayoon Surin, and Jessada Wongon “Surface Modification of Sisal Fiber Reinforced Polymer Composites: Literature Review” Pathumwan Academic Journal, 5(14) September-December 2015, pp. 1-30
 • Manop Pipathattakul, Songtam Laosuwan, Makorn Lakkana, Surachai Chungchatupornchai, Manus Sriswat and Witoon Obrom “PERFORMANCE COMPARISON BETWEEN 2 AND 3 IMPELLER BLADES OF THE AXIAL FLOW PUMP BY SCREW AXLE TECHNIQUE” EIT Research and Development Journal, 27(1), January-March 2016, pp.31-40
 • มานพ พิพัฒหัตถกุล, ประยูร สุรินทร์ และ เจษฎา วงษ์อ่อน (2559). อิทธิพลของการดัดแปลงพื้นผิวที่มีต่อความต้านแรงดึงของเส้นใยป่านศรนารายณ์เดี่ยว, การประชุมวิชาการข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2559, 6-7 กรกฎาคม จังหวัดขอนแก่น, IE Network Conference 2016, หน้า 181

ประสบการณ์สอน (วิชา) :  การถ่ายเทความร้อน,  กลศาสตร์ของไหล, เครื่องจักรกลของไหล,  วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์,  การสั่นสะเทือนเชิงกล,  กลศาสตร์วิศวกรรม,  เทอร์โมไดนามิกส์